DATA  zijn hard nodig als basis voor een stevig preventiebeleid

Cijfers over branden  

Ooit in 1982 is het Verbond van Verzekeraars gestart met de zogenaamde “Brandbrieven”, een overzicht per kwartaal van de branden met een schadebedrag dat de 1 miljoen euro te boven gaat. Vanaf 2011 is dit in handen gekomen van het NIVRE. De laatste publicatie van hun cijfers behelst het jaar 2016. Helaas is men daarna gestopt met publicatie.

Lees verder 


Om een goede statistiek op te bouwen is het van het grootste belang betrouwbare cijfers te verzamelen en te publiceren. Ieder jaar weer. Niet in de laatste plaats zijn verzekeraars gebaat bij een goede schadestatistiek. Preventiebeleid ontwikkelen zonder actuele cijfers en achtergronden is een moeizame zaak. Verzekeraars kennen natuurlijk hun eigen cijfers vanuit de schademeldingen, maar de jaarlijkse verzameling en publicatie van alle verzekeraars in Nederland is blijkbaar een probleem. Het CBS tracht de cijfers via een aantal bronnen te verzamelen. Voor de Brandweerstatistiek wordt uitgegaan van de cijfers voor het jaar 2013. Brandweerrapporten vormen in hoofdzaak de basis van deze cijfers. Na 2013 is voor een andere opzet gekozen, minder uitgebreid.

 

 

Om enige sturing te geven naar aanleiding van de schades is het belangrijk de schadeoorzaak te achterhalen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet altijd eenvoudig ligt. Toch weet men1 grofweg onderscheid te maken door:  

 • buitenbranden;
 • binnenbranden;
 • brand in woongebouwen;
 • brand in industrie, landbouw of veeteelt;
 • gezondheidszorg;
 • bijeenkomstgebouwen en dergelijke;

 

te vernoemen.  

 

De grootste oorzaken voor buitenbranden zijn brandstichting en vandalisme, binnenbranden worden vaak veroorzaakt door een defect aan of verkeerd gebruik van apparatuur of een product.  

De verzekeraar Reaal heeft een eigen lijstje schadeoorzaken gepubliceerd in het kader van de Nationale Brandpreventieweken. Het ziet er als volgt uit:

 

 1. Menselijk handelen
 2. Elektra
 3. Brandstichting
 4. Brand in naastgelegen pand
 5. Bliksem
 6. Hennepteelt
 7. Brand door broei
 8. Brand door dakdekken
 9. Montagefouten (bijv. van zonnepanelen)
 10. Overig (inclusief onbekend)

 

Menselijk handelen blijkt bij hen de grootste oorzaak van brand direct gevolgd door elektra. Brandstichting volgt op de derde plaats.  

Het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid) verzorgt een schadestatistiek van sprinklerinstallaties. De laatste cijfers hebben betrekking op de jaren 2013 - 2016, cijfers over branden zijn niet gepubliceerd omdat er helaas geen verzameling van gegevens heeft plaatsgevonden. In de uitgave van juli 2018 worden wel de aantallen gemonteerde sprinklers vermeld. Men spreekt de hoop uit gegevens over branden in gesprinklerde gebouwen in de toekomst weer te gaan publiceren..  

 

De Brandweeracademie/IFV heeft 10 jaar fatale woningbranden onderzocht in de periode 2008-2017. Dit onderzoek is gepubliceerd in september 2018. (www.ifv.nl/kennisplein/documents)

 

Preventieadviezen

Omdat er veel verschillende situaties zijn met op de omstandigheden toegesneden preventieadviezen wordt verwezen naar de website van de Brandweer: www.brandweer.nl/brandveiligheid

 

De adviezen en tal van belangrijke tips zijn te downloaden van deze website.

 

[1] Verwezen wordt naar de Brandweerstatistiek 2013 van het CBS.


Checklist brand voorkomen

Data zijn hard nodig als basis voor een stevig preventiebeleid

4/12
Loading ...